Revisorsdagarna

Revisorsdagarna är unika i sitt upplägg. De är för dig som har arbetat länge och som gillar att utmanas av problemställningar i din roll som revisor och rådgivare. Upplägget bygger på riktiga kundcase som diskuteras i grupper och tillsammans med erfarna lärare. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Seminariedagarna är för dig som är godkänd eller auktoriserad revisor med minst 7 års erfarenhet och arbetar med ägarledda företag.

Kursen är baserad på totalt sex stycken riktiga kundcase som exemplifierar viktiga frågeställningar såsom:

 • Nystartsbolag
 • Omstruktureringar i koncern
 • Företag i kris
 • Att avyttra och förvärva verksamhet

Deltagarna arbetar i grupper utifrån olika scenario som de ska diskutera fram en lösning på, som sedan diskuteras i storgrupp. Casen byggs på efterhand med nya förutsättningar och problemställningar på samma sätt som ofta sker i verkligheten. Casen varvas med föreläsningar inom berörda områden. De olika problemställningarna som aktualiseras leder till konkreta rådgivningsuppdrag. Affärsmöjligheterna blir tydliga, något som kursdeltagarna har med sig till sina kundrelationer efter kursen.

Sagt om kursen

Högt tempo i gruppövningar. Engagerade föreläsare som såg till att kursen alltid var intressant. En mycket bra utbildning som överträffade mina förväntningar.

Många bra exempel från verkligheten. Bra när det blandas case och föreläsning och lärorika diskussioner.

Kursinnehåll

Frågeställningar inom revision

 • Bedömning av fortsatt drift
 • Tidpunkt för kapitalbrist och KBR
 • Bedömning och granskning av aktiverade utvecklingskostnader.
 • Bedömning av koncernlån och förvärvslåneförbudet
 • Värdering av aktier i och fordringar på dotterbolag
 • Bedömning av värdeöverföringar och anteciperade utdelningar.
 • Bolagsrättsliga och skattemässiga frågor vid Indragning av aktier
 • Prövning av ett försäljningsuppdrag enligt analysmodellen
 • Definition av ett fristående rådgivningsuppdrag (uppdragsbrev)
 • Vad ställer vi för krav på styrelsens beslutsunderlag vid förvärv?
 • Juridisk praxis kring styrelse och VD:s ansvarsgenombrott

Rådgivning

 • Hur kan företag eller verksamheter värderas?
 • Skillnader mellan att sälja bolag och inkråm
 • Ägar- och bolagstruktur för 3:12-optimering
 • Hur kan man optimera ett ägarskifte skattemässigt med tanke på 3:12-reglerna?
 • Hur säkerställer man rätt bolags- och koncernstruktur med tanke på riskminimering, koncernbeskattning och finansiella nyckeltal?
 • Hur utformas och tolkas ett anpassat aktieägaravtal?
 • Hur undviker styrelsen ansvarsgenombrott?
 • Koncernbidrag och koncernbeskattning
 • Avtal vid bolagisering och paketering
 • Skatte- och bolagsrättsliga frågeställningar vid koncerninterna inkråmsöverlåtelser
 • Proforma-BR vid bolagisering
 • Hur påverkas nyckeltal och kassaflöde av olika transaktioner?
 • Hur hanterar man avtal och immateriella rättigheter vid avknoppning av verksamhetsgren?
 • Vad är Finansiell due dilligence och när bör det användas?
 • Vilka olika alternativ finns för att finansiera ett köp av verksamhet och vad får de olika alternativen för konsekvenser?
 • Hur kan vi förbereda så att vi har rätt bolags- och ägarstruktur?
 • Hur ska man förbereda bolaget bäst inför en framtida exit?
 • Hur ser vi till att få konkurrens om köparnas vid köparnas budgivning?
 • Vilken information vågar vi släppa till köparna?
 • Försäljning utifrån ett bra skatteutfall?