Förvaltningsrevision i praktiken

Vad ska bedömas inom ramen för förvaltningsrevision och var går gränsen för vad som är en ansvarsfråga eller en lagöverträdelse där du som revisor behöver anmärka på styrelsens förvaltning?

Kravet på revisorerna att korrekt granska och bedöma ansvarsfrihet och överträdelse av lagar är lika stort som att bedöma riktigheten i årsredovisningen men har du tillräcklig kunskap om dessa bedömningar och hur du bör inhämta revisionsbevis?

Datum 1 oktober
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Central Hotel
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Martin Johansson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna kurs riktar sig huvudsakligen till dig som är godkänd eller auktoriserad revisor i mindre och medelstora företag.

Kursen utgår från praxis och de regler och rekommendationer som finns inom området. Genom exempel inom de huvudsakliga områdena för förvaltningsrevisionen får du en robust grund att stå på när du ska granska och bedöma ansvarsfrihet och överträdelse av lagar. Avsnitten exemplifieras genom olika typer av granskningsmoment och rapportering.

Tyngdpunkten i kursen ligger på hantering av ansvarsfrågor ur ett praktiskt perspektiv varför du innan kursen bör vara bekant med Aktiebolagslagen och de frågor som berör förbjudna lån, kontrollbalansräkning och värdeöverföringar.

Kursinnehåll

 • Bolagsorganens och revisorns ansvar
 • Ansvarsfrihet
 • Eftersläpningar i bokföring
 • Sen årsredovisning
 • Skatter och avgifter
 • Överträdelser av bolagsordningen
 • Misstanke om brott respektive penningtvätt
 • Behörighetsöverskridanden och jävsfrågor
 • Förbjudna lån
 • Kontrollbalansräkning
 • Värdeöverföringar
 • Relevanta tillsynsärenden
 • Rapportering av förvaltningsrevision

Lärare

Martin Johansson

Verkställande direktör, LR Revision & Redovisning Sverige AB
Martin Johansson, VD LR Revision & Redovisning Sverige AB. Jurist och arbetar med bl.a. rådgivning i svåra revisions- och redovisningsfrågor. Jobbar även med utveckling av hjälpmedel och arbetsmetodik för revisorer och redovisningskonsulter. Undervisar i revision, redovisning och bolagsrätt.