Fåmansföretagardagen 2019

Fåmansföretagardagen 2019

– nyhetsdag för revisorer och redovisningskonsulter

Du som är revisor eller redovisningskonsult åt mindre företag får inte missa Fåmansföretagardagen. I parallella seminarier och föreläsningar uppdaterar du dig på nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik.

Datum 12 december
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Kurslokal
Näringslivets Hus
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Anders Lagerstedt, Bertil Båvall, Kerstin Fagerberg, Bo Svensson, Pia Hedberg, Carina Sörqvist, Mattias Boqvist, Ulrik Smedberg, Nigel Krishna Iyer
Datum 12 december
Pris 6 300 kr
Typ Nyhetsdag online
Platser kvar Ja
Tid: 09:00 - 17:00
Lärare: Anders Lagerstedt, Bertil Båvall, Kerstin Fagerberg, Bo Svensson, Pia Hedberg, Carina Sörqvist, Mattias Boqvist, Ulrik Smedberg, Nigel Krishna Iyer
Fler kurstillfällen

Fåmansföretagardagen 2019

Fåmansföretagardagen sätter fokus på mindre företags villkor. Dagens program är unikt med flera parallella seminarier – som alla spelas in – så du kommer att kunna ta del av alla avsnitt.

Du som är revisor, redovisningskonsult, eller juridisk rådgivare till fåmansföretag uppdaterar dig på alla nyheter och förändringar som sker, så att du kan förse dina kunder med rätt rådgivning och stöd. Fokus är på de senaste händelserna inom skatt, redovisning och juridik och vi använder både föreläsningspass och parallella seminarier för att ge dig en komplett bild av det du behöver i ditt arbete.

Utställare

Stockholm               Göteborg, Malmö & Stockholm

   

Programmet för Fåmansföretagardagen 2019

08.15 – 09.00 Välkommen!
Ankomstregistrering och frukost

9.00–9.50

Fåmansföretagarbeskattning

Seminarium 1

 • Prop. 2018/19:54. Generationsskiften i fåmansföretag underlättas. Ändringarna innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än aktieägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver likartad verksamhet.
 • Nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Nya förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
Bo Svensson
skattejurist Wistrand Advokatbyrå Göteborg.
Bertil Båvall, skatteexpert.
B. Båvall Skattekonsult.
10.00–10.50

Övriga skattenyheter

Seminarium 2

 • Januariöverenskommelsen. Värnskatten slopas fr o m den 1 januari 2020 m fl nyheter.
 • HFD 2019 ref. 6 - Osanna fakturor och reformatio in melius (29 § Förvaltningsprocesslagen).
 • HFD 2019-03-20 - Makar som bott utomlands i 14 år har inte väsentliga anknytning till Sverige.
 • HFD 2019-04-17 – Räkenskapsenlig avskrivning och fusion.
 • HFD 2019-04-25 – Beloppsspärren vid successiva förvärv och ovillkorade aktieägartillskott.
 • Nya förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
 • Nya ställningstaganden från SKV.
 • Utredning om reseavdraget lämnas senast den 1 juli 2019.
 • F-skatteutredningen avlämnar sitt slutbetänkande senast den 3 juli 2019.
Bo Svensson
skattejurist Wistrand Advokatbyrå Göteborg.
Bertil Båvall, skatteexpert.
B. Båvall Skattekonsult.

Parallella seminarier 11.00–12.30:

11.00–12.30

Momsnyheter

Seminarium 3A

 • Lagändringar 2019.
 • Nya förslag 2020.
 • Aktuella rättsfall samt ställningstaganden.
 • Nyheter inom EU
  – Momseffekter av Brexit.
  – Förslag till nya regler vid B2B-handel.
  – Förslag till nya regler vid distanshandel.
Pia Hedberg, skattejurist.
Grant Thornton.
11.00–12.30

Korruption, mutor och bedrägeri

Seminarium 3B

 • Avmystifiering av bedrägeri och korruption.
 • Hur och var man kan upptäcka de tidiga varningssignalerna för bedrägeri, korruption, etc., gömda i detaljerna hos er eller era kunder.
 • Verkliga fall presenteras och en kort övning där ni själva får identifiera varningssignalerna.
 • Förebyggande aktiviteter för medelstora företag.
Carina Sörqvist
Senior Consultant C&T Access Point AB
Nigel Krishna Iyer

Parallella seminarier 13.30–15.00:

13.30–15.00

Redovisningsnyheter

Seminarium 4A

 • Redovisning av fusion – förslag till nytt allmänt råd
 • Uppdateringar i K2 och K3
 • Övriga nyheter på redovisningsområdet
 • Ändrade skattesatser – redovisning av uppskjuten skatt
 • Rättvisande bild
 • Klassificering av skulder
 • Immateriella tillgångar
Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert.
SEB Företag & Privatkunder.
13.30–15.00

Skattebrottet – risker och konsekvenser

Seminarium 4B

  • Skattebrott och dubbelbestraffning, vad gäller nu.
  • Skattebrott är ett Art-brott, vad betyder det.
  • Var går gränsen för att en brottsutredning skall inledas rörande skattebrott.
  • Var går gränsen mellan skattebrott och grovt skattebrott.
  • När riskerar den som döms för skattebrott/grovt skattebrott fängelse.
  • Utökat värdeförverkande – vad är det och när kan det bli aktuellt.
Ulrik Smedberg, advokat.
Advokatfirman SJS

Parallella seminarier 15.20–17.00:

15.20–17.00

Aktuella frågor i associationsrätt

Seminarium 5A

 • Fördelningen av uppgifter och ansvar mellan styrelsen och VD.
 • Behörighet och befogenhetsfrågor i aktiebolag.
 • Jävsfrågor på bolagstämma och inom styrelsen.
 • Beslutsordningen vid väsentliga transaktioner med närstående i Aktiebolag.
 • Anteciperade utdelningar från dotterbolag, några aktuella frågeställningar.
 • Aktuella rättsfall och ny lagstiftning och kommande lagstiftning på området.

 

Anders Lagerstedt, universitetslektor.
Stockholms universitet.
15.20–17.00

Verkställande direktörens roll och villkor

Seminarium 5B

 • Ansvarsfördelning VD och styrelse.
 • VD:s särskilda arbetsrättsliga ställning.
 • Allmänt om tillåtna och otillåtna konkurrensbegränsningar.
 • Konkurrensförbud för VD.
 • Värvningsförbud.
 • Övriga nyckelvillkor för VD.
Mattias Boqvist,
advokat. Wistrand Advokatbyrå Göteborg.


Under dagen gör vi pauser för bensträckare, kaffe och lunch.

Video thumbnail
Se filmen
Fåmansföretagardagen

Sagt om kursen

Väldisponerad, lagom långa pass. Trevliga kursledare.

Lars Petersson, auktoriserad redovisningskonsult, Ernst & Young, Markaryd

Lärare

Nigel Krishna Iyer

Nigel Krishna Iyer har över 25 års erfarenhet av att undersöka och upptäcka bedrägerier och korruption. Nigel har tidigare tillbringat nästan hela sitt arbetsliv med att hjälpa organisationer att förebygga och upptäcka olika former av oegentligheter. Nigel har arbetat mycket i Sverige från 90-talet. 1997 gjorde han Finanspolisen uppmärksam på sina misstankar om oegentligheter inom Trustor som sedan visade sig vara riktiga. Nigel är grundare och medlem av Hibis Fraud Academy och undervisar ofta på handelshögskolor och i professionella organisationer. Han tror passionerat att revisorer och controllers borde ha en hälsosam nyfikenhet och arbeta tillsammans för att bekämpa bedrägeri och korruption. Att skylla på varandra när saker går fel är inte ett alternativ! Nigel talar engelska och skandinaviska.

Ulrik Smedberg

Advokat, Advokatfirman SJS KB
Ulrik Smedberg inledde sin yrkesbana på domarbanan och arbetade under början av 1990-talet på tingsrätter i och kring Göteborg samt på Hovrätten för Västra Sverige. 1996 började han på advokatbyrå och har mer än 20 års erfarenhet som tvistlösnings- och straffrättsadvokat. Ulrik är nu engagerad i olika former av tvistlösning, vid medling, i skiljeförfaranden och inför domstol samt i brottmål, alltså en specialist på rättsliga situationer där det föreligger intressekonflikter.

Mattias Boqvist

Advokat, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Mattias Boqvist är advokat och delägare vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Han har omfattande erfarenhet av arbete med kommersiella avtal, transaktioner och bolagsrätt. Mattias anlitas ofta som föreläsare, bl.a. vid Handelshögskolan i Göteborg.

Carina Sörqvist

Senior Consultant, C&T Access Point AB
Carina Sörqvist är ekonom och har specialiserat sig inom utredning av misstänkta oegentligheter i stora företag inom flera olika branscher, ofta i nära samarbete med Nigel Iyer och Hibis. Carina har över 15 års erfarenhet som seniorkonsult och innan dess var hon bland annat internkontrollchef inom ett multinationellt företag. Carina arbetar dels med att projektleda stora utredningar där kunden själv deltar i teamet men även med att genomföra hela utredningar på uppdrag av kunden. Carina genomför utredningar efter en väl inarbetad metod som framförallt bygger på att arbeta strukturerat, lagligt och med respekt för individen. Baserat på en stor erfarenhet från verkliga ärenden har Carina utvecklat en gedigen praktisk grund för att hålla föreläsningar och utbildningar i utredningsteknik och intervjuteknik.

Pia Hedberg

Skattejurist, Grant Thornton Sweden AB
Pia är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare vid Grant Thornton i Stockholm. Hon är specialiserad på moms och arbetar såväl med svenska som internationella frågeställningar. Pia har också mångårig erfarenhet av utbildningar och undervisar i ett flertal ämnen, främst moms.

Bo Svensson

Skattejurist, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Bo är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Bo är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Bo har utsetts till bäste lärare på såväl ekonomlinjen som juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg.

Kerstin Fagerberg

Redovisningsexpert, SEB Företag & Privatkunder
Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.

Bertil Båvall

Skatteexpert, B Båvall Skattekonsult AB
Bertil Båvall har sedan 1974 arbetat med skattefrågor både som konsult och som föreläsare och lärare vid ett stort antal kurser inom främst den kvalificerade företagsbeskattningens område. Sedan 2011 bedrivs egen konsultverksamhet . Bertil är också författare till ett antal böcker inom beskattningsområdet med särskild inriktning på fåmansföretag. "Fåmansföretag" på Tholin & Larssons förlag och "Beskattning av ägare till fåmansföretag" på Norstedts Juridik tillsammans med Urban Rydin LRF.

Anders Lagerstedt

Universitetslektor, Stockholms Universitet
Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Frågor och svar om kursen

Hur länge har jag tillgång till materialet när jag har tagit del av en onlinekurs?

Du har tillgång till materialet i 3 månader efter att du har mottagit filmen. 

Får även vi som är på plats tillgång till inspelningen av nyhetsdagen?

Ja. Du får filmen oavsett om du deltar på plats eller online.

Här hittar du fler frågor och svar

Online

Under sändningen kan du ställa frågor och få svar från lärarna i realtid.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.


filmNyhetsdagen spelas in och alla deltagare kommer att få tillgång till inspelningen (som görs vid Stockholmstillfället). Inspelningen finns att se i 3 månader. Du når den via Mina utbildningar.

Vidareutbildningstimmar

För att dina vidareutbildningstimmar ska kunna registreras hos FAR behöver du logga in på Mina sidor och slutföra nyhetsdagen online personligen i samband med realtidssändningen.