Fåmansföretagardagen

Fåmansföretagardagen är för dig som arbetar som kvalificerad rådgivare åt mindre företag. FAR erbjuder dig en välfylld dag med ett flertal intressanta parallella seminarier. I fokus står nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

29 november
6 200 kr
Malmö
Kurslokal
Scandic Triangeln
Tid: 09:00 - 17:00
30 november
6 200 kr
Göteborg
Tid: 09:00 - 17:00
6 december
6 200 kr
Stockholm
Kurslokal
Centralt i Stockholm
Tid: 09:00 - 17:00
6 december
4 700 kr
Streaming
Tid: 09:00 - 17:00

Program

09:00-09:50 3:12-beskattning m.m.

10.00-10.50 Övriga skattenyheter

11:00-12:30 Parallella seminarier
Momsnyheter & Ekonomiska brottslighet och revisors anmälningsskyldighet

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Parallella seminarier
Redovisningsnyheter & Testamentstolkning

15:00-15:20 Eftermiddagskaffe

15:20-17:00 Parallella seminarier
Aktuella frågor i associationsrätt & Aktuella inkomstskattefrågor för kommersiella fastigheter

Sagt om kursen

Väldisponerad, lagom långa pass. Trevliga kursledare.

Lars Petersson, auktoriserad redovisningskonsult, Ernst & Young, Markaryd

Detaljerat innehåll

3:12-beskattning

Bo Svensson och Bertil Båvall

Ändringar i 3:12-reglerna fr o m 1 januari 2018
Lagrådsremiss lämnad den 8 juni 2017
Genomgång av nya rättsfall och förhandsbesked

 • Det lönebaserade utrymmet försämras – tre nivåer - 15%, 30% och 40%
 • Löneuttagskravet, dotterföretagsdefinitionen och förenklingsregeln förblir oförändrade
 • Lönebaserat utrymme begränsas för delägare med mindre än fyra % av kapitalet till högst 0,25 gånger egen och närståendes kontantlön
 • Förenklingsregeln får inte kombineras med huvudregeln
 • Uppräkning av sparat utdelningsutrymme begränsas
 • Ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst på 120 IBB föreslås
 • Skattesatsen höjs från 20% till 25%
 • Generationsskiften underlättas

Övriga skattenyheter

Bo Svensson och Bertil Båvall

Tjänst - Förmåner

 • Ändrad uppräkning av skiktgränser – SINK-skatten höjs
 • Sjukvårdsförsäkringar föreslås bli skattepliktiga – påverkar löneväxling
 • Nya bilförmånsregler föreslås , trängselskatt m m ökar värdet
 • Styrelsearvoden – vad gäller? Nytt förhandsbesked
 • Kvalificerade personaloptioner – ny möjlighet till lägre skatt

Fastigheter

 • Paketeringsutredningens förslag – när kommer lagstiftning?
 • Nytt ställningstagande påverkar bedömning av köp/gåva

Företagsbeskattning

 • Krav på personalliggare i nya branscher förslås?
 • Växa-stöd – sänkta arbetsgivaravgifter även för AB och HB
 • Sänks bolagsskatten? Begränsas ränteavdragen i bolagssektorn?

Momsnyheter

Pia Hedberg

 • Lagändringar 2018
 • Aktuella rättsfall samt ställningstaganden
 • Nytt inom EU som påverkar svenska företag
 • Distanshandel

Ekonomiska brottslighet och revisors anmälningsskyldighet

Ulrik Smedberg

 • ABL 9 kap 42§, revisors skyldighet att brottsanmälan klienten – bakgrund och syftet med regeln.
 • Vilka brott måste revisorn anmäla?
 • Konflikten i lojalitetsförhållandet med klienten kontra skyldigheten att göra anmälan.
 • Vad går gränsen, i allvar och i tid?  
 • Vilka åtgärder och råd bör klienten få?
 • Vad händer med anmälan?
 • Vad händer med uppdraget?
 • Vad händer med revisorn om han inte uppfyller sina skyldigheter?

Redovisningsnyheter

Kerstin Fagerberg

 • Årsredovisningslagen – tillämpning av ändringarna i lagen
 • Årsredovisning enligt K3 och K2
 • Tillämpningsfrågor
 • Val av regelverk för ideella föreningar och stiftelser
 • Aktuella brevsvar från BFN
 • Årsbokslut – nytt allmänt råd
 • Övrigt bl.a. ekonomiska föreningar, fusioner

Testamentstolkning

Göran Lind

 • Testamentstolkningens problem
 • Viljeprincipen
  – Testators faktiska vilja
  – Testator hypotetiska vilja
 • Oriktiga resp. bristande förutsättningar
 • Bevisningens och formkravens betydelse
 • Presumtionsregler i lag och i rättspraxis
 • Praktiska råd vid upprättande av testamente
 • Testamentsbehov och exempel

Aktuella frågor i associationsrätt

Anders Lagerstedt

 • Formenliga och formlösa kapitaltransaktioner i aktiebolag.
 • Vad är kommersiella lån?
 • Aktier och aktiebok i ägarledda företag- problem?
 • Aktuella rättsfall

Aktuella inkomstskattefrågor för kommersiella fastigheter
Bo Svensson och Bertil Båvall

 • Förslag om fastighetspaketering SOU 2017:27
  – Utredningen föreslår en modell med avskattning vid överlåtelse av aktier
  – Stämpelskatt ska utgå vid fastighetsbildningar
 • Förslag om ränteavdragsbegränsningar – hur påverkas fastighetsbolag
 • Aktuella rättsfall och förhandsbesked
  – HFD dom 2017-06-19 om avskrivning på solcellsanläggning
  – PT meddelat av HFD beträffande avskrivning på byggnad på tomträttsmark
  – Genomgång av senare års rättsfall beträffande reparationer och ny- till- eller ombyggnad

Streaming

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Bonus – film på köpet!

filmVi spelar in samtliga seminarier och alla som deltagit på Fåmansföretagardagen kommer att få tillgång till filmen. Inspelningen görs i Stockholm.