FAR Online, licens

FAR Online, licens (maj 2013)

 1. Bakgrund
  FAR AB, org.nr. 556081-7974, (FAR) tillhandahåller tjänsten FAR Online (Tjänsten). Innehållet i Tjänsten uppdateras löpande.
 2. Licens
  FAR upplåter en icke exklusiv rätt till Kunden att under avtalstiden använda Tjänsten via Internet. Licensen upplåts till viss namngiven person eller till ett visst antal användare som är anställda hos Kunden. Vid ett visst antal användare framgår antalet av FARs särskilda bekräftelse eller faktura. Licensen innebär endast en rätt för Kunden att använda Tjänsten i Kundens egen normala verksamhet. Detta gäller Tjänsten i såväl ursprunglig form som eventuella kopior. All rätt i övrigt till Tjänsten tillhör FAR. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Kunden genom detta avtal förbehålls FAR. Kunden ska informera användarna om detta avtals innebörd.
 3. Tillhandahållandet av Tjänsten och support
  Tjänsten tillhandahålls av FAR genom att Kunden via Internet ansluter sig till FARs server. Kunden ska lämna de uppgifter som erfordras, t.ex. IP-nr, för att FAR ska kunna identifiera Kunden. Tjänsten ska anses vara levererad då användarbehörighet översänts till Kunden. Teknisk support och användarsupport tillhandahålls av FAR på vardagar under kontorstid.
 4. Avtalstid
  Om inte annat avtalats, gäller avtalet, under tolv (12) månader från första faktureringstillfället. Om avtalet inte sagts upp senast två (2) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt tolv (12) månader med motsvarande uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig. Vid förlängning av avtalet tillämpas FARs vid var tid gällande allmänna villkor och priser.
 5. Licensavgift
  Kunden ska för den första avtalsperioden på tolv (12) månader betala ett belopp enligt faktura. FAR fakturerar licensavgiften i förskott. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. FAR har inför nästkommande avtalsperiod rätt att justera licensavgiften. Vid prisjusteringar överstigande KPI har Kunden rätt att säga upp avtalet innan det träder i kraft. Avgiftsförändringar får meddelas i faktura.
 6. Upphovsrätt m.m.
  Innehållet i Tjänsten är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är därför otillåtet att mångfaldiga – genom kopiering eller på annat sätt – innehållet i Tjänsten och att göra det tillgängligt för allmänheten. Upphovsrätt gäller inte till författningar. Därför är det tillåtet att kopiera enstaka lagbestämmelser ur innehållet i Tjänsten. Det är också tillåtet att göra citat ur innehållet i Tjänsten, förutsatt att det sker i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det är endast tillåtet att göra utskrifter av delar av innehållet i Tjänsten, enligt regeln om privat bruk i upphovsrättslagen.
 7. Ansvar för fel
  Tjänsten kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion eller har väsentligt nedsatt funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar licensavgiften för den tid som Tjänsten varit ur funktion eller haft väsentligt nedsatt funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är FAR tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet uppstått.
  FAR har i övrigt inget ansvar för Tjänstens funktion eller kvalitet eller för innehållet i Tjänsten. 
  Förutom skyldigheten enligt ovan att medge återbetalning av erlagd licensavgift, har FAR inga andra skyldigheter för fel, och är sålunda inte skyldigt att betala ersättning för skada, direkt eller indirekt, som förorsakas Kunden eller annan, vare sig förlusten består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust av eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man eller dylikt.
 8. Force majeure
  Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.
 9. Ändring av allmänna villkor 
  FAR har rätt att ändra de allmänna villkoren för FAR Online utan föregående godkännande från Kunden.  Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden kommer Kunden att informeras om detta. Ändringar som är till väsentlig nackdel träder ikraft en (1) månad efter det att Kunden underrättats om ändringen.  Kunden har dock vid sådana ändringar rätt att senast två (2) veckor innan ändringens ikraftträdande säga upp avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.
 10. Ändringar i Tjänsten
  FAR förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, ändra eller lägga till funktioner i Tjänsten och/eller ta bort delar av innehållet i Tjänsten.
 11. Överlåtelse
  Kunden har inte rätt att utan FARs samtycke upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.
 12. Behandling av personuppgifter
  Personuppgifter som lämnas av Kunden i samband med beställning och användning av Tjänsten behandlas av FAR i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifterna kommer att användas för administration av Tjänsten. 
 13. Lagval och domsrätt
  Svensk materiell rätt ska tillämpas på licensavtalet. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.
 14. Tekniska förutsättningar
  FAR har inga möjligheter att påverka, och kan således inte svara för, begränsningar i överföringshastighet vid användandet av Tjänsten som är hänförliga till Kundens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 
  På FAR Online används s.k. cookies. Cookies används för att ge Kunden tillgång till olika funktioner. Kunden måste tillåta lagring av cookies på datorn för att kunna använda FAR Online på det sätt som FAR har avsett.
 15. Förtida upphörande
  Bryter Kunden mot sina förpliktelser enligt ovan upphör licensen omedelbart att gälla. Kunden är då skyldig att ersätta FAR för all skada kontraktsbrottet vållar.