Allmänna villkor

Här hittar du våra allmänna villkor, information om personuppgiftlagen och hur vi hanterar kakor på våra webbplatser. Dessa Allmänna villkor omfattar all FAR:s kommersiella verksamhet. FAR förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på FAR:s webbplats www.kompetens.far.se 1 månad före ikraftträdandet.

Här hittar du våra allmänna villkor, information om personuppgiftslagen och hur vi hanterar kakor på våra webbplatser.

Allmänna villkor FAR AB 2015:6

Dessa Allmänna villkor omfattar all försäljning av FAR AB:s (”FAR”) produkter och tjänster. FAR förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på FAR:s  webbplats www.kompetens.far.se 1 månad före ikraftträdandet. 

1. Allmänt

Priserbjudanden på FARs webbplats kan inte kombineras med andra erbjudanden. FAR reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i artikelinformation och slutsålda produkter. 

1.1 Nya kunder

FAR kan beställa kreditupplysning på nya kunder. FAR har rätt att avbryta beställning av utbildning, produkt eller tjänst om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras. 

1.2 Betalningsvillkor

Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatum för enskilda produkter och tjänster.

Betalningstiden för utbildningar är 30 dagar. Betalning ska dock erläggas senast innan kursstart.

Betalningstiden för samlingsfakturor avseende tidskriftsprenumerationer är 20 dagar från fakturadatum.

Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta.

FAR reserverar sig för eventuella prisjusteringar och valutakursförändringar.

Mervärdesskatt tillkommer på alla utbildningar, produkter och tjänster.

1.3 Upphovsrätt m.m.

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till FARs produkter och tjänster tillkommer FAR.
Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från FAR. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

1.4 Oförutsedda händelser, force majeure

FAR ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighets åtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför FAR:s kontroll och som FAR inte kan påverka.

1.5 Friskrivning

Innehållet i utbildningarna och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på lärarens tolkning av lagar, förordningar etc. vid tiden då materialet upprättades. Lagar och andra förordningar etc, till vilka innehållet i utbildningarna och materialet refererar, kan ändras över tiden varför FAR inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. FAR friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas. För det fall FAR ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

1.6 Samtycke till registrering av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till FAR kommer att behandlas i ett register. FAR kommer behålla dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra sitt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Genom att samtycka till dessa allmänna villkor samtycker du även till att FAR därutöver behåller dina uppgifter i registret. Närmare information om behandlingen av personuppgifterna finns på FAR AB:s webbplats, www.kompetens.far.se/pul.


Utbildningar

2.1 Lärarledda utbildningar

2.1.1 Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning ska ske via FAR webbplats farakademi.se. Anmälan är bindande.

I mån av plats tar FAR även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till FAR.

2.1.2 Avanmälan – utbildning i Sverige


Avanmälan från en utbildning i Sverige ska ske skriftligen.

Vid avanmälan senare än 4 veckor innan kursstart debiteras 25 % av kursavgiften.

Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.

Vid avanmälan senare än 1 vecka innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Har du blivit sjuk, eller vårdat sjukt barn, och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 500 kr som är en administrativ avgift.

Vid förhinder enlig ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta kursplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. Detta förutsätter att FAR erhåller en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e-postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift.

Vid internatkurs debiteras inackorderingskostnad enligt där gällande avbeställningsregler för respektive hotell/kursgård.


2.1.3 Avanmälan – utbildning utomlands

Avanmälan från en utbildning utomlands ska ske skriftligen.

Vid avanmälan senare än 8 veckor debiteras 50 % av kursavgiften.

Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart debiteras 75 % av kursavgiften.

Vid avanmälan senare än 1vecka innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Har du blivit sjuk, eller vårdat sjukt barn, och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 500 kr som är en administrativ avgift. 

Vid förhinder enlig ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta kursplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe.

FAR behöver då en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e-postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift. 

Vid avbokning av resa eller överlåtelse till kollega, följer FAR resebyråernas avboknings- och ombokningsregler vilket kan innebära att resebyrån debiterar en avbokningsavgift. 

2.1.4 Deltagarantal

Alla utbildningar har begränsat deltagarantal. Vid fulltecknad utbildning fördelas platserna utifrån en väntelista i den ordning anmälningarna har kommit in till FAR.

FAR förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning som har för lågt deltagarantal. Alla eventuellt inbetalda utbildningsavgifter kommer då att betalas tillbaka. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader återbetalas inte.

2.1.5 Reservation för ändringar

FAR förbehåller sig rätten att vid lärares sjukdom eller annat förhinder ersätta läraren med en enligt FAR bedömning likvärdig lärare.

Vid parallella seminarier förbehåller sig FAR rätten att ställa in ett seminarium vid lärares sjukdom eller för lågt deltagarantal. Deltagaren har då rätt att delta i något av de andra seminarierna.

FAR reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på FAR  webbplats.

2.1.6 Utbildningsavgift

I avgiften inkluderas utbildningsdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Vid internatutbildningar tillkommer kostnad för logi och middag. För utlandskurser specificeras sådana kostnader för respektive resa.

2.1.7 Bokning av logi

Om inte annat anges bokar kursdeltagare logi själv.

2.1.8 Fotografering och filmning

Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på internet, i sociala medier eller i annat kommersiellt material. Deltagare anses godkänna att vi tar bilder och filmar på våra utbildningar och att dessa får användas på dessa sätt. Vid uttrycklig begäran av deltagare ska dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.

2.1.9 Specifikt för utlandsutbildningar

För varje utbildning anlitas en så kallad teknisk arrangör, som ansvarar för alla arrangemang med avseende på resor, hotell m.m. FAR ansvarar inte för fel, brist eller dröjsmål i annat fall eller i större utsträckning än vad FAR kan göra gällande mot den tekniska arrangören. FAR ansvarar inte i något fall för förlorad vinst eller uteblivna intäkter eller annan indirekt kostnad, skada eller förlust.

2.2 Digitala utbildningar

2.2.1 Beställning av e-kurser och e-learning

Vid beställning av e-kurs från FAR-.s digitala utbildningsutbud skickas en automatisk bekräftelse till av deltagaren angiven e-postadress. Inom en arbetsdag skickas inloggningsinformation via e-post och utbildningen finns tillgänglig i sex månader efter beställning.

2.2.2 Webbinarier och streamad utbildning

Vid beställning av webbinarier och streamade utbildningar skickas en automatisk bekräftelse till av deltagaren angiven e-postadress. Inloggningsinformation skickas senast en dag innan starttillfället. FAR har rätt att ställa in webbinarium och meddelar då nytt utbildningsdatum inom en vecka. Inspelningar av webbinarier eller streamade utbildningar finns tillgängliga i tre månader efter sändningstillfället. 

2.2.3 Tekniska förutsättningar

FAR ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

3. Böcker och tidskrifter

3.1 Leverans

Beställningar av lagerhållna produkter och tjänster gjorda före kl. 12.00 skickas från FAR nästa arbetsdag (gäller dock inte tidningar). Förhandsbeställningar och kundanpassade produkter levereras vid produktsläpp respektive efter färdigställande. Produkterna skickas med A-post eller Postens Företagspaket.

3.2 Fraktkostnad

Faktisk fraktkostnad tillkommer. Eventuella undantag från fraktkostnad meddelas på FAR:s webbplats. 

3.3 Utlandsorder

Vid leverans till adresser utanför Sverige tillkommer en expeditionsavgift och utlandsfrakt. För leverans utanför norden tillämpar vi förskottsbetalning.

3.4 Reklamation

Reklamation på grund av felaktig eller skadad produkt ska göras inom 14 dagar från det att du mottog produkten.