skräddarsy webbinarieserieie

Välj webbinarier utifrån ditt kompetensbehov

Skräddarsy din egen webbinarieserie!

Håll dig uppdaterad inom de områden du behöver för din yrkesroll. Välj fritt bland FAR:s aktuella webbinarier med expertföreläsare. Under varje webbinarium kan du ställa frågor till föreläsaren och skulle du missa något så kan du ta del av inspelningen.

Vi sänder mellan 09.00–10.00 om inget annat anges.

Välj valfritt antal och se din rabatt i varukorgen:

Deklaration av K10
Innehåll

Vi går först översiktligt igenom grunderna för utdelning och kapitalvinst för ägare till kvalificerade aktier för att sedan ge oss i kast med 3:12-blanketten.

Under en timme kommer du att få en bättre inblick och förståelse i hur blanketten fungerar, vad som ska fyllas i vilken ruta samt bakgrunden till varför viss information måste lämnas. Vi kommer även i på hur komplexa ägarstrukturer ska hanteras i K10-blanketten.

 • Allmänt om kvalificerade aktier
 • Vad är nytt i årets K10
 • Löneunderlaget och olika ägarstrukturer
Testa uppkoppling
Skräddarsy
Bolagsdeklaration
10 april
Innehåll

Vi börjar lite allmänt om bolagsdeklarationen t.ex. anstånd, inlämningstidpunkter och slutskattebesked, för att sedan gå in på eventuella nyheter på blanketterna.

Under denna timma kommer du få ökad förståelse för och tips om de vanligaste felen och fällorna vid upprättandet av bolagsdeklarationen samt en genomgång av de skatterättsliga reglerna för vissa av de vanligaste skattemässiga justeringarna på deklarationen.

Vi kommer även gå igenom vad som krävs för att upprätta ett öppet yrkande och att minska riskerna i deklarationsarbetet. Vi kommer inte att gå igenom deklarationen för handelsbolag och kommanditbolag.

 • Allmänt om bolagsdeklarationen
 • Nyheter på deklarationsblanketten
 • Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna
 • Vanliga fel och fällor i deklarationen
 • Öppna yrkanden
Testa uppkoppling
Skräddarsy
Nyheter i IFRS (inspelning från 20/02/2018)
Innehåll

Vi går först översiktligt igenom grunderna inom IFRS och kopplingen till svensk redovisning för att sedan fortsätta med aktuella frågor och nyheter inom IFRS såsom de nya bestämmelserna om Intäkter och Leasing. Vi kommer ta upp frågeställningar för noterade och andra företag som följer IFRS. Under denna timme kommer du att ha fått en bättre inblick och förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS.

 • Bakgrunden till och grunderna inom IFRS
 • Jämförelse med svensk normgivning
 • Nyheter inom IFRS

Vi kommer inte att gå in på samtliga redovisningsområden utan fokusera på de områden som skiljer sig mest jämfört med svensk normgivning samt nyheter inom IFRS.

Testa uppkoppling
Skräddarsy
Inför årsredovisningen (inspelning från 13/2/2018)
Innehåll

Vi går igenom aktuella frågor inför upprättandet av årsredovisningen. Webbinariet fokuserar på frågeställningar för mindre respektive större svenska icke-noterade företag. Under denna timma kommer du få en bättre inblick och förståelse för de vanligaste utmaningarna inför upprättandet av årsredovisningen. Vi kommer även att gå igenom vanliga fällor.

Vi kommer inte att gå in på hur man praktiskt upprättar en årsredovisning.

Testa uppkoppling
Skräddarsy
Momsnyheter (inspelning från 17/1/2018)
Innehåll

Inspelning från  17/1/2018.

Innehållet kommer till största del att fokusera på momsnyheter under 2017. Vi har valt ut de bredaste nyheterna som berör de flesta företagen och som spänner över olika branscher. Under denna timma kommer du att ha fått en bättre inblick och förståelse för vilken praktisk effekt momsändringarna får för de svenska företagens momshantering.

 • Nyheter i budgetpropositionen
 • Lagändringar 2017
 • Aktuella rättsfall
 • Aktuella ställningstaganden
Testa uppkoppling
Skräddarsy
Redovisning av finansiella tillgångar (inspelning från 16/1/2018)
Innehåll

Inspelning från 16/1/2018.

 • Allmänt om redovisning av finansiella tillgångar och skulder och då inte bara kundfordringar och låneskulder
 • Seminariet behandlar enbart finansiella tillgångar och skulder värderade enligt K2 och utifrån anskaffningsvärde enligt K3. Lite extra fokus ges åt vissa delar i K2 eftersom det där finns tvingande bestämmelser
 • Olika företeelser illustreras med exempel
Testa uppkoppling
Skräddarsy
Skattenyheter (inspelning från 7/12/2017)
Innehåll

Vi går översiktligt igenom de skattenyheter som påverkar bolagsbeskattningen för mindre och medelstora företag för att därefter fokusera på aktuella frågor och skattenyheter inom bl.a. fastigheter, fastighetspaketeringar och föreslagna 3:12-regler.

Under denna timma kommer du att ha fått en bättre inblick och förståelse för hur föreslagna ändringar påverkar dina kunder och vad nytt som är att förvänta sig inför kommande årsskifte.

 • Föreslagna skattenyheter inom bolagsbeskattningen
 • Fastigheter och fastighetspaketeringar
 • 3:12-regler
 • Att tänka på inför 2018
Testa uppkoppling
Skräddarsy
Fastigheter i K2 och K3 (inspelning från 8/11/2017)
Innehåll

I detta webbinarium går vi igenom redovisning av fastigheter i både K2 och K3. Vi tar upp hur redovisningen ska ske i de olika regelverken – skillnaden mellan regelverken samt olika problemställningar i både K2 och K3.  Exempelvis går vi igenom vad som ska, respektive får aktiveras i K2 och vad som menas med ursprunglig prestanda.

Vi kommer också beröra hur många komponenter det kan finnas i en bostadsbyggnad när en byggnad delas upp i komponenter enligt K3, hur man gör med partiella byten (ändring i K3) samt varför uppdelning ska ske på komponenter i K3.

Testa uppkoppling
Skräddarsy
Effektivisera ekonomifunktionen (inspelning från 31/10 2017)
Innehåll

Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år, och arbetet fortsätter i takt med att ökade krav ställs på att ekonomifunktionen ska agera som ett proaktivt stöd i företagets styrning. Vi ser en tydlig vattendelare avseende effektivitet och kundnöjdhet mellan ekonomifunktioner som blivit förvaltare kontra de som tagit en mer utvecklande roll. Den stora skillnaden är att utvecklarna har fortsatt att leta effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på så sätt varit en förändringsmotor i organisationen.

Vi kommer i detta webbinarium gå igenom grundförutsättningarna för att bli en utvecklande ekonomifunktion samt ge er ett antal praktiska exempel på hur ni kan ta ett första steg mot en mer utvecklande enhet. Innehållets huvudfokus kommer att vara på medelstora och stora verksamheter men många av principerna går även att tillämpa i mindre verksamheter.

 • Processorientering som grund för att ta kontroll över situationen
 • Lean för kontinuerlig utveckling
 • Daglig styrning är vägen från förvaltning till utveckling
 • Kundanpassade Shared Service Centers
Testa uppkoppling
Skräddarsy
Momsfrågor vid e-handel (inspelning från 17/10 2017)
Innehåll

Inspelning från 17 oktober 2017.

Vi går först översiktligt igenom grunderna vid försäljning av varor och tjänster på nätet. Innehållet kommer främst att fokusera på momskonsekvenserna då svenska företag säljer varor och tjänster via e-handel till privatpersoner inom EU.

Vi kommer även kort att beröra situationer då kunderna finns utanför EU. I undantagsfall kommenterar vi även transaktioner mellan företag. Under denna timma kommer du att ha fått en bättre inblick och förståelse av de vanligaste momsutmaningarna för svenska e-handelsföretag.

 • Allmänt om reglerna vid e-handel
 • Försäljning av tjänster till privatpersoner samt företag
  – Hur fungerar MOSS?
 • Försäljning av varor till privatpersoner
  – Hur fungerar reglerna om distansförsäljning inom EU?
  – När måste ett svenskt företag momsregistrera sig i ett annat EU land?
Testa uppkoppling
Skräddarsy
Hållbarhetsredovisning – (inspelning från 27/9 2017)
Innehåll

Inspelning från 27 september 2017.

Vi går först översiktligt igenom grundläggande hållbarhetskoncept och kontexten för hållbarhetsredovisning, inklusive utveckling av praxis och redovisningsramverk.
Innehållet kommer i största del ta upp frågeställningar kring nu gällande lagkrav på hållbarhetsrapport för större företag, hur detta kan tolkas och tillämpas, samt vad det innebär för det redovisande företaget respektive revisorn.

Under denna timma kommer du att ha fått en bättre inblick och förståelse för vad det innebär att upprätta en hållbarhetsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen. Vi kommer också beröra etablerade ramverk för hållbarhetsredovisning utfärdade av Global Reporting Initiative (GRI) och annan vägledning och stöd för utformning av hållbarhetsredovisningar.

Testa uppkoppling
Skräddarsy
Lön fällor och fel – (inspelning från 22/9 2017)
Innehåll

Inspelning från 22 september 2017.

Vi går först igenom grunderna för löneberäkning; lagregler inom skatt och arbetsrätt, företag med respektive utan kollektivavtal, anställningsavtal och sedan tidrapporter. Vi går därefter igenom Löneperioden utifrån innevarande månad och avvikelser.

Sedan går vi igenom olika slags frånvaro som sjuklön, semester och föräldraledighet med frågor som ex hur länge tjänas semester in under frånvaron? Och slutligen tar vi upp kvittning av lön där vi bla tittar på vilka avdrag som för göras.

 • Grunderna i löneberäkning
 • Löneperioden
 • Frånvaro
 • Kvittning av lön
Testa uppkoppling
Skräddarsy