Auktoriserad revisor – inför examen

För att bli auktoriserad revisor krävs att du avlägger Revisorsexamen. Provet ges i Revisorsinspektionens regi. För att få avlägga examen krävs både teoretisk och praktisk utbildning.

Teoretisk utbildning

Utbildning vid svenskt universitet eller svensk högskola i den omfattning och med den inriktning som anges i Revisorsinspektionens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1).

Praktisk utbildning inför revisorsexamen

Med praktisk utbildning avses både teoretisk utbildning i form av kurser, seminarier, självstudier med mera samt praktisk tillämpning av erhållna kunskaper, det vill säga praktik på byrå.

Den praktiska utbildningen för att få avlägga revisorsexamen ska pågå under minst tre år och följa ett utbildningsprogram. Utbildningen ska vara allsidigt sammansatt, ge kunskap om revision i olika branscher och innehålla planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag samt kvalificerad utredning. Särskild vikt ska läggas vid revisorns bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som revisorn måste iaktta vid revisionsarbetet.

Utbildningen ska omfatta minst 1 500 timmar revision, varav 1 000 timmar ska utgöras av revision av aktiebolag.

Utbildningsplan inför revisorsexamen

År 0–1 Antal timmar
Revision I 35
Skatt I – deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag 14
Skatt I – deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB 14
Moms I 14
Bokslut II – årsbokslut 21
   
År 1–2 Antal timmar
Revision II 35
Skatt II – beskattning i ägarledda företag 21
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning  21
Kunskapstest för revisorsassistenter
Kunskapstestet är tänkt att vara en hjälp på din väg mot revisorsexamen.
 
   
År 2–4 Antal timmar
Revision III 35
Skatt III – beskattning av aktiebolag 21
Koncernredovisning I 21
Värdering av varulager och pågående arbeten 14
Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 14
Företagsvärdering och företagsöverlåtelser 14
IFRS – grundläggande 7
Bolagsrätt och obestånd 14
   
År 4–6 Antal timmar
Avvikande revisionsberättelser  7
Moms II  21
Koncernredovisning II 14 
IFRS – fördjupning 14 
Förberedelsekurs inför revisorsexamen 28

Revisorsexamen

Examensproven ges i Revisorsinspektionen (RI) regi. De anordnas två gånger om året, i maj och december. För att prov ska anordnas i maj krävs att minst 20 sökande uppfyller kraven för att få avlägga provet.

Revisorsinspektionen

RI är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RI sorterar under Justitiedepartementet. Ett av RI inrättat examensråd svarar för utformning av proven. I examensrådet ingår representanter för revisionsbranschen och företagsekonomisk högskoleutbildning.

FAR:s kunskapstest

Kunskapstestet är tänkt att vara en hjälp på din väg mot godkännande som revisor. Det är lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan 1,5 och 2 år. Vi rekommenderar att du innan testet gått kursen Revision II eller motsvarande.

Syftet med testet är att du själv ska få en uppfattning om dina kunskaper. Kunskapstestet utgör även ett underlag för dig och din handledare vid planering av dina kommande arbetsuppgifter och utbildning inför revisorsexamen.

Skrivtiden är sju timmar och alla hjälpmedel är tillåtna, förutom kontakt med andra personer. Du har även möjlighet att skriva testet på din arbetsplats.

Läs mer om FAR:s kunskapstest