Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

Kursen behandlar centrala beskattningsfrågor för fastighetsförvaltande företag. 

Just nu finns inget planerat kurstillfälle.

Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Målsättning med kursen är att du ska ha en ökad förståelse för de speciella regler som berör beskattning av fastighetsföretag.

Efter kursen kommer du bland annat ha en ökad förståelse för de särskilda skatteregler som berör företag som bedriver byggnadsrörelse samt handel med fastigheter. Nyare rättspraxis som berör fastighetsföretag gås igenom.

Kursen förutsätter att du har goda kunskaper i skatterätt och riktar sig till de revisorer och redovisningskonsulter som arbetar med fastighetsförvaltande företag. Kursen riktar sig också till skatterådgivare och personal på fastighetsförvaltande företag.

Under kursen går vi igenom följande områden:

 • Olika företagsformer med inriktning på aktiebolag
 • Byggnadsrörelse och handel med fastigheter
  – Bl. a. går vi igenom effekterna av om en skattskyldig innehar lageraktier
 • Löpande beskattning av intäkter och kostnader
 • Gränsdragning reparation och ny-, till- eller ombyggnad
  Genomgång av rättspraxis
 • Värdeminskningsavdrag
  PT meddelat i mål om förvärv av tomträtt
 • Förslag på olika ägarstrukturer i fastighetsföretag
 • Översiktlig genomgång av nytt förslag om fastighetspaketeringar och ränteavdragsbegränsning i bolagssektorn

Sagt om kursen

Bra inblick i ett komplicerat område. Engagerad och kunnig kursledare! 

Emelie Staläng
Redovisningsekonom, HSB Nordvästra Skåne

Kursinnehåll

 • Gränsdragning mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar
 • Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse
  – Omfattande fastighetspaketeringar har godtagits, HFD 2012 not 34
 • Underprisöverlåtelse från aktiebolag vars aktier är lageraktier i ägarens hand – HFD 2012 ref 58
 • Kort om intäkter och kostnader och kopplingen till god redovisningssed
 • Reparationskostnader eller förbättringar
  – Det utvidgade reparationsavdragets omfattning
  – Det utvidgade reparationsbegreppet har inte utvidgats - HFD 2012 ref 15
 • Avskrivning på fastigheter
  – Återföring av negativ goodwill - HFD 2011 ref 1
  – Utrangeringsavdrag (fastighet vid Globen) - HFD 2011 ref 72
  – Landningsbanor utgör markanläggning och inte markinventarier - HFD 2012 not 6
 • Värdeminskninsavdrag för byggnad vid förvärv av tomträtt - HFD 2017 ref.70
 • Skattekonsekvenser vid avyttring
  – Säljar- och köparperspektivet
  – Paketering av fastigheter – för- och nackdelar

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har goda kunskaper i skatterätt.