Revision i bostadsrättsföreningar

Att arbeta som revisor i bostadsrättsföreningar innebär särskilda utmaningar. På den här kursen få du lära dig vad som skiljer revision av bostadsrättsföreningar från revision av andra associationsformer och du kommer att få verktyg för att hantera många olika specifika frågeställningar.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Basmedlemmar får 500 kr rabatt på kurspriset.
Datum 14 november
Pris 6 300 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Fåtal
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision senaste utgåvan
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson
Datum 4 december
Pris 6 300 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Nej

Detta kurstillfälle är fulltecknat men du får gärna anmäla dig till väntelistan.

Vi kontaktar dig (i turordning) om en plats blir ledig. Det kostar ingenting att stå på väntelistan och du har rätt att tacka nej till platsen.

Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • FARs Samlingsvolym Revision senaste utgåvan
Lärare: Jörgen Götehed, Ingela Andersson
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Den här kursen fokuserar på revision av bostadsrättsföreningar utifrån ett ISA-perspektiv där våra föreläsare med mångårig erfarenhet som bostadsrättspecialister går igenom både planeringsfasen med riskbedömning, genomförande, avslut och rapportering på ett pedagogiskt sätt och delar med sig av sin kunskap genom många exempel från årsredovisningar och revisionsberättelser.

Efter kursen kommer du att känna en större trygghet som revisor och i de frågeställningar som ofta dyker upp från både redovisningskonsulter och styrelseledamöter om förvaltningsfrågor och föreningens ekonomi.

Kursen förutsätter att du varit yrkesverksam inom revision i minst två år eftersom den förutsätter att du har grundläggande kunskap kring ISA som regelverk. För att du ska kunna tillgodogöra dig alla exempel och delta i diskussioner bör du även ha kommit i kontakt med bostadsrättsföreningar tidigare på något sätt, t.ex. att du bor i en bostadsrätt eller skaffat dig grundläggande bostadsrättskunskap på annat sätt.
Även revisorer med längre erfarenhet kommer att ha nytta av kursen då den är fylld med praktiska exempel och diskussioner mellan föreläsare och deltagare i olika frågeställningar emellanåt hålls på en hög nivå.

Sagt om kursen

Allt var kanonbra, en av de bästa kurser jag varit på.

Britt-Marie Mallander
revisor, KPMG Halmstad

Kursinnehåll

 • Historik, bakgrund, marknaden, informationskällor, analys av nyckeltal, ändringar i lagar och normgivning samt aktuell debatt i media.
 • Kommentarer kring Bostadsrättsutredningens "Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden" slutsatser.
 • Genomgång av årsredovisningens olika delar. Vilken information bör/ska en bostadsrättsförening lämna i förvaltningsberättelsen? Vad är skillnad mellan insats, upplåtelseavgift och kapitaltillskott i balansräkningen? Hur ska fond för yttre underhåll redovisas?
 • Översiktlig genomgång av K-regelverken med fokus på väsentliga skillnader mellan K2 och K3 framför allt när det gäller materiella anläggningstillgångar samt genomgång av för bostadsrättsföreningar specifika redovisningsfrågor.
 • ISA utifrån ett bostadsrättsföreningsperspektiv.
 • Föreläsarna gör en pedagogisk genomgång av specifika fokusområden genom hela revisionen med utgångspunkt från ISA:
  – Finns behov av anpassningar av uppdragsbrev och uttalande från företagsledningen?
  – Svårigheten med ekonomisk analys mellan olikartade föreningar och äkta/oäkta föreningar.
  – Bör ett annat fokus läggas i revisionen? 
  – Påverkar stadgarnas utformning revisionen? 
  – Vad innebär styrelsen underhållsansvar? 
  – Hur påverkas revisionen av ändringar i föreningslagen och förslag i Bostadsrättsutredning? 
  – Hur granskar en revisor medlems- och lägenhetsförteckning? 
  – Hur säkerställer revisorn föreningens skattemässiga status? 
  – Hur dokumenteras genomgång av styrelse- och föreningsstämmoprotokoll och hur arbetar styrelsen t.ex. med motioner från medlemmar och störningar i boendet?
  – Har föreningen koll på sina lokalhyresgäster? 
 • Vilka områden inom inkomstskatt och mervärdesskatt är det viktigt för revisorn att ha koll på? Är det en skatterisk att föreningen hyr ut parkeringsplatser till privatpersoner som inte är medlemmar i föreningen? Varför är det så få föreningar som tillämpar reglerna kring självförvaltning?
 • Hur bör slutsatser i revisionen påverka utformning av revisionsberättelsen? Föreläsarna lämnar flera exempel på avvikande revisionsberättelser och resonerar kring frågan om det kan blir större fokus på revisorns rapportering i framtiden?
 • Dagen avslutas med genomgång av ombildning/paketering av fastighet och hur bedömning görs om föreningen behöver uppdatera ekonomisk plan och stadgar.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du varit yrkesverksam inom revision i minst två år eftersom den förutsätter att du har grundläggande kunskap kring ISA som regelverk.

Lärare

Ingela Andersson

Auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB
Ingela Andersson är verksam som auktoriserad revisor på BDO i Stockholm och arbetar sedan många år uteslutande med revision och rådgivning för bostadsrättsföreningar. Hon har mångårig erfarenhet och kompetensutveckling för personer verksamma som revisorer och redovisningskonsulter och har under många år förmedlat sin kunskap inom området genom behovsanspassad utbildning åt bostadsrättsföreningar, företag och organisationer.

Jörgen Götehed

Revisor/Regionchef, BoRevision i Sverige AB
Jörgen är revisor vid BoRevision i Stockholm och arbetar sedan många år framförallt med revision och revisionsnära tjänster för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Han är chef för region Norr inom BoRevision och är stationerad i Stockholm. Jörgen är verksam hos många administrativa förvaltare av bostadsrättsföreningar, såväl stora rikstäckande organisationer som små lokala förvaltare.