Revision av svåra poster

Hur ska revisorn agera när det finns en osäkerhet kring värdet av en immateriell tillgång? Räcker det med företagsledningens muntliga redogörelse? Vad ställer ISA 540 för krav?

Granskning av företagsledningens uppskattningar är ett svårt moment som revisorn ofta måste hantera. Under denna kursdag diskuterar vi hur revisorn bör agera utifrån olika fallsituationer.

Datum 20 oktober
Pris 7 200 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
  • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
  • FARs Samlingsvolym Revision
  • senaste utgåvan alternativt FAR Online
Lärare: Kristian Thore, Olof Herolf
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen utgår från överväganden i ISA 540 granskning av uppskattningar och hur revisorn bör agera vid granskning av främst tillgångsposter som bygger på styrelsens uppskattning och bedömning.

För att kunna hantera dessa svåra moment krävs inte bara kunskap om ISA 540 utan också en förståelse för redovisningsregelverken, förmåga att skilja på begrepp som genuin osäkerhet och brist på revisionsbevis. Slutligen kunskap om verktygen för att kunna göra uppskattningar och vilka konsekvenser allt detta har för revisorns ställningstaganden.

Kursinnehåll

Under denna kurs utgår vi från att du har en någorlunda god kunskap om redovisningsregelverken och vi fokuserar på revisorns åtgärder och rapportering vid granskningen av vanliga områden för uppskattningar som exempelvis:

  • Värdering av immateriella tillgångar
  • Goodwill
  • Värdering av dotterföretag
  • Osäkra fordringar
  • Pågående rättstvister
  • Bedömning av fortlevnad
  • Uppskjuten skatt

Lärare

Olof Herolf

Konsult, Olof Herolf
Olof har en bakgrund som auktoriserad revisor och delägare i PwC. Sedan pensioneringen år 2008 har han varit FARs sakgranskare av översättningen av ISA till svenska. Olof är också en populär föreläsare och har föreläst kring ISA och vad som är viktigt att tänka på i revisionen.

Kristian Thore

Auktoriserad revisor, Baker Tilly EMK KB
Kristian Thore, auktoriserad revisor, Baker Tilly