Revision av svåra poster

Granskning av företagsledningens uppskattningar är ett svårt moment som revisorn ofta måste hantera. Under denna kursdag diskuterar vi revisorns åtgärder utifrån ISA 540 och de vanliga uppskattningarna som revisorn behöver ta ställning till. 

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen utgår från överväganden i ISA 540 granskning av uppskattningar och hur revisorn bör agera vid granskning av främst tillgångsposter som bygger på styrelsens uppskattning och bedömning. För att kunna hantera dessa svåra moment krävs inte bara kunskap om ISA 540 utan också en förståelse för redovisningsregelverken, förmåga att skilja på begrepp som genuin osäkerhet och brist på revisionsbevis. Slutligen kunskap om verktygen för att kunna göra uppskattningar och vilka konsekvenser allt detta har för revisorns ställningstaganden.

Kursinnehåll

Under denna kurs utgår vi från att du har en någorlunda god kunskap om redovisningsregelverken och vi fokuserar på revisorns åtgärder och rapportering vid granskningen av vanliga områden för uppskattningar som exempelvis:

  • Värdering av immateriella tillgångar
  • Goodwill
  • Värdering av dotterföretag
  • Osäkra fordringar
  • Pågående rättstvister
  • Bedömning av fortlevnad
  • Uppskjuten skatt