Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. En praktiskt inriktad kurs där lärarna utifrån sina olika specialistkompetenser medverkar till att ge en helhetssyn om sambandet mellan redovisning, skatterätt och civilrätt. 

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Fokus ligger på situationer, transaktioner och frågor som ofta uppkommer i praktiken och frågeställningarna belyses utifrån redovisning, skatt och civilrätt. Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheterna inom de olika områdena.

Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Kursinnehåll

Koncerner, intresseföretag och andra samarbetsformer

 • Tillämpning av begreppen koncerner och intresseföretag
 • Joint venture, konsortier, enkla bolag och samägande
 • Koncernbegreppet i förhållande till redovisning
 • Redovisning och beskattning i större och mindre koncerner och andra samarbetsformer

Ägarstrukturer

 • Bolagsordning – betydelse för ägare och tredje man
 • Aktieägaravtalet – möjligheter och begränsningar
 • Fåmansföretag och dess särregler

Kapitaltransaktioner

 • Eget kapital – redovisning med beaktande av nya regler
 • Formenliga och formlösa värdeöverföringar
 • Värdeöverföring eller lån?
 • Koncernbidraget som förtäckt vinstutdelning – ny rättspraxis
 • Skatterättslig indelning av aktier

Omstruktureringar, förvärv och avyttringar

 • Omstruktureringar i äkta och oäkta koncern; underprisöverlåtelser, paketeringar och andelsbyten
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Koncernlån, kommersiella lån och förvärvslåneförbudet i praktiken

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Bristtäckningsansvar
 • Medansvar vid kapitalbrist
 • Aktieägartillskott/ annans tillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Rättspraxis