Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

Den här kursen ger dig som arbetar med kvalificerade frågor ytterligare insikter och kunskaper som stärker dig i din roll gentemot kunden. Vi går igenom svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv för större respektive mindre svenska icke-noterade företag.

Datum 4-5 november
Pris 12 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Praktisk information:

Kursavgiften för tillfället i Bilbao debiteras utländsk moms (21%) den momssats som gäller i Spanien.

Enligt den s.k. SRF-domen ska arrangörer av utbildningar fakturera med lokal moms inom EU-området. Rättsläget i flera länder är dock osäkert och återbetalning av moms kan variera mellan olika handläggare i de olika länderna. Tillsammans med FAR:s momsspecialister har vi bedömt att det inte finns någon annan möjlighet att hantera momsen ur ett svenskt skatteperspektiv.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
Datum 12-15 november
Pris 14 900 kr
Ort Bilbao, ES
Platser kvar Ja
Kurslokal
Ercilla Hotel
Praktisk information:

Kursavgiften för tillfället i Bilbao debiteras utländsk moms (21%) den momssats som gäller i Spanien.

Enligt den s.k. SRF-domen ska arrangörer av utbildningar fakturera med lokal moms inom EU-området. Rättsläget i flera länder är dock osäkert och återbetalning av moms kan variera mellan olika handläggare i de olika länderna. Tillsammans med FAR:s momsspecialister har vi bedömt att det inte finns någon annan möjlighet att hantera momsen ur ett svenskt skatteperspektiv.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
Datum 1-2 december
Pris 12 700 kr
Ort Göteborg
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Praktisk information:

Kursavgiften för tillfället i Bilbao debiteras utländsk moms (21%) den momssats som gäller i Spanien.

Enligt den s.k. SRF-domen ska arrangörer av utbildningar fakturera med lokal moms inom EU-området. Rättsläget i flera länder är dock osäkert och återbetalning av moms kan variera mellan olika handläggare i de olika länderna. Tillsammans med FAR:s momsspecialister har vi bedömt att det inte finns någon annan möjlighet att hantera momsen ur ett svenskt skatteperspektiv.

Ta med dig:
 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)
Lärare: Bo Svensson, Christian Stralström
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Denna kurs bygger på frågor där det finns både skattemässiga och redovisningsmässiga frågor. Kursen leds därför av en redovisningsspecialist och en skattejurist som kan belysa dessa olika perspektiv. Det finns kopplingar mellan redovisning och beskattning på ett flertal områden, men kursen tar även upp och belyser de områden där skatterätten är frikopplad från redovisningen p.g.a. särskilda skatteregler.

Kursen behandlar övergripande den normgivning som finns på såväl redovisningsområdet som skatteområdet. Därutöver berörs mer ingående frågor kring periodisering av intäkter och kostnader samt värdering av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, avsättningar och frågeställningar relaterade till eget kapital. Kursen innehåller även de aktualiteter som finns på redovisnings- och skatteområdet.

Sagt om kursen

Tycker det är intressant när de kopplar på riktigt rättsfall, det blir lättare och förstå och hur man ska tänka gällande olika typer av situationer

Jag tror att kursen gett mig kunskap att kunna ifrågasätta och utmana mitt revisionsarbete till det bättre. En kurs att gå med jämna mellanrum för att inte köra fast i gamla hjulspår!

Kursinnehåll

Kursen berör sambandet mellan redovisning och beskattning. 
I den mån redovisningen sammanfaller med skatterätten talar man om det kopplade området. Till denna kategori hör periodisering av intäkter och kostnader och delar av avsättningsområdet. I de fall där skatterätten har speciella regler som skiljer sig från redovisningen talar man om frikopplade regler. Dit hör t ex schabloninkurans på varulager, avskrivning på byggnader och markanläggningar etc.

Respektive avsnitt inleds i regel med en genomgång av redovisningsreglerna och följs upp av en genomgång av skattereglerna på området. Lärarna belyser respektive avsnitt från olika perspektiv och belyser särskilt de problemområden som kan medföra tillämpningsproblem.

Redovisningsnyheter som berör det kopplade området är bl a:

 • Aktierelaterade ersättningar
 • Direktpension med kapitalförsäkring
 • Införandet av IFRS 15 intäkter och IFRS 16 Leasing och hur det påverkar redovisning enligt K3

Skattenyheter som berör det kopplade området är bl a:

 • HFD 2017 ref. 58 Periodisering av avverkningsrätter
 • HFD 2018 ref. 56 Rätt beskattningsår vid utbetalning från familjestiftelse
 • HFD 2017 ref. 36 V-m-avdrag för solcellsanläggning
 • HFD 2017 ref. 70 V-m-avdrag vid förvärv av tomträtt
 • HFD 2019 ref. 15 Rätt att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning vid kvalificerad fusion

Avslutningsvis följer nyheter på redovisningsområdet respektive skatteområdet som inte hör till sambandet redovisning och skatt. Där tar vi upp följande frågeställningar:

Nyheter på redovisningsområdet

 • Nytt allmänt råd om fusioner

Nyheter på skatteområdet

 • Översiktligt om nya ränteavdragsbegränsningsregler fr o m 1 jan 2019
 • Primäravdrag på hyreshus införs med 2 %/år de första sex åren
 • Sänkning av bolagsskatten från 22 % till 20,6 % i två steg
 • Prop. 2018/19:54 nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående fåmansföretag
 • Nya rättsfall

Lärare

Christian Stralström

Redovisningsspecialist, PwC
Christian är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PwC. Han är bl.a. specialiserad på redovisning av ersättningar till anställda, aktierelaterade ersättningar, intäkter och svensk god redovisningssed (ÅRL och BFN).

Bo Svensson

Skattejurist, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Bo är skattejurist vid Wistrand Advokatbyrå i Göteborg. Bo är även universitetslektor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Under senare år har Bo skrivit ett flertal artiklar i Skattenytt om beskattning av handelsbolag. Bo har utsetts till bäste lärare på såväl ekonomlinjen som juristlinjen vid Handelshögskolan i Göteborg.