K2 Fördjupning för redovisningskonsulter

Med den här kursen blir du bättre på att tillämpa K2 i ditt dagliga arbete som kvalificerad redovisningskonsult. De erfarna lärarna ger dig insikter på djupet om hur regelverket ska tillämpas i olika situationer utifrån de olika reglerna och de grundläggande principerna. Vi gör också kopplingar till Reko för att du ska få tips om hur du på ett ändamålsenligt sätt kan dokumentera dina överväganden och slutsatser.

Datum 11 november
Pris 6 500 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Eva Törning, Camilla Carlsson
Datum 11 november
Pris 6 500 kr
Typ Klassrum online
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

K2 Fördjupning för redovisningskonsulten är kursen som går igenom de olika svårigheterna i respektive kapitel i K2. Lärarna för kursen har djupgående kunskap om regelverket, om dess tillkomst och därmed hur det ska tillämpas.

Kursen varvar praktik med teori och deltagarna ökar sin förmåga att själva hitta i regelverket och tolka bestämmelserna.
Kursen omfattar t.ex. kunskap och förståelse för:

 • Grundläggande principer, lättnadsregler och rättelse av fel.
 • Tillämpning av rättvisande bild
 • Hur intäkter ska redovisas
 • Redovisning av olika typer av ägartillskott
 • Anskaffningsvärden för materiella anläggningstillgångar

Sagt om kursen

Tycker materialet var jättebra, främst boken, och lära sig hitta i den. Kursen höjer statuskänslan på vårt arbete vilket är väldigt roligt. 

Fantastiskt bra med frågeställningar (mentimeter-frågor) under kursen och sidhänvisningar i kursdokumentationen till läroboken.

Kursinnehåll

 • Kapitel 2
  – Vad betyder de olika grundläggande principer?
  – Särskilt om väsentlighetsprincipen
  – Hur fungerar de olika lättnadsreglerna?
  – Rättelse av fel
 • Kapitel 3–5
  – Vad ska finnas med i förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen?
  – Vilka ändringar får man göra/inte göra?
  – Särskilt om rättvisande bild.
  – Särskilt om händelser efter balansdagen
 • Kapitel 6
  – När ska en inkomst intäktsredovisas?
  – Hur redovisas olika typer av intäkter?
  – Kassaregisterbestämmelserna
 • Kapitel 7
  – Hur redovisas olika typer av kostnader?
  – Särskild om undantagsregeln från periodisering
 • Kapitel 9–14
  – Hur bedöms om företaget har en tillgång eller inte?
  – Klassificering av tillgångar
  – Vad ingår i anskaffningsvärdet, får/ska?
  – Tillkommande utgifter
  – Förbättringsutgifter på annans fastighet
  – Avskrivningar; huvudregel eller lättnadsregel?
  – När anses en anläggningstillgång avyttrad?
  – Den obligatoriska säkringsredovisningen av valutaterminer
  – Redovisning av factoring och liknande
 • Kapitel 15
  – Indelning av eget kapital för olika verksamhetsformer
  – Redovisning av ersättningsfond
 • Kapitel 16
  – När inträffar en händelse som leder till/inte leder till en avsättning?
  – När är det en eventualförpliktelse?
 • Kapitel 17
  – Skuldförda bidrag
  – Checkräkningskredit och liknande krediter
 • Kapitel 18
  – Vilka principer måste finnas med
  – Noter enligt ÅRL respektive K2
 • Kapitel 19
  – Antecipierad utdelning
  – Olika typer av ägande
  – Redovisning av aktieägartillskott och koncernbidrag
 • Kapitel 21
  – Indelning av olika kassaflöden – hur ska man tänka?

Lärare

Camilla Carlsson

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR AB
Camilla arbetar med redovisningsfrågor på FAR och har varit med och tagit fram Reko. Hon har sedan tidigare arbetat på EY med mindre och medelstora företag i rollen som auktoriserad redovisningskonsult.

Eva Törning

Redovisningsspecialist, Grant Thornton Sweden AB
Eva Törning, redovisningsspecialist och huvudansvarig för redovisningsfrågor på Grant Thornton. Eva är ledamot av FAR:s policygrupp för redovisning. Sedan många år är hon en uppskattad föreläsare och lärare på FAR. Eva är också författare av ett stort antal artiklar och böcker, bland annat i Balans.

Klassrum online

 • Starta kursen under Mina utbildningar.
 • Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar.
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in.
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen.
 • För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs.

Kolla om din dator funkar för gå utbildningen online.

streamingDet enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta senast 30min innan kursstart.