Intäkter och kontroller – att effektivisera revisionen

Nyhet

Du får en praktisk genomgång av revision av intäkter med stöd av företagets interna kontroll samt hur revisorn i övrigt kan använda sig av företagets kontrollaktiviteter, exempelvis arbete som utförts av en auktoriserad redovisningskonsult.

Just nu finns inget planerat kurstillfälle. Kontakta oss på kurs@far.se för mer information.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Ett företags intäktsredovisning är så gott som alltid en betydande risk för revisorn (ISA 240.47). För revisorn innebär detta att man måste skaffa sig en förståelse av företagets kontroller som är relevanta för intäktsredovisningen (ISA 315.29). Intäktsgenereringen är ofta mycket transaktionsrik vilket gör att det inte är praktiskt genomförbart att få fram tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis enbart genom substansgranskning (ISA 315.30).

Syftet med kursen är att lyfta fram områden inom revisionsarbetet där vi bedömer att det finns utrymme för såväl ökad effektivisering som kvalitetshöjning.

Kursinnehåll

  • Vad är innebörden av att revisorn ska skaffa sig ”en förståelse” av företagets kontroller?
  • Vad är mest ändamålsenligt vid substansgranskning? Analytisk granskning eller detaljgranskning?
  • På vilket sätt kan man komplettera substansgranskningen med kontrollgranskning?
  • Vad krävs för att revisorns ska kunna förlita sig på en kontrollaktivitet?
  • Kan man göra revisionsmässiga urval (ISA 530) vid revision av ett mindre företag?
  • Hur beaktas redovisningskonsultens arbete då denne tillämpat Reko?