IFRS – fördjupning

Denna fördjupningskurs ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer.

Medlemspris! FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.
20-21 mars
12 200 kr
Stockholm
Tid: 09:30 - 16:00
Ta med dig:
 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

 

Denna fördjupningskurs är en påbyggnad till vår endagskurs IFRS – grundläggande. Du får ta del av praktiska erfarenheter från kurslärarnas arbete som redovisningsspecialister, vi diskuterar vanliga fallgropar vid tillämpningen av IFRS och du får veta mer om områden där det i många finansiella rapporter finns förbättringspotential.

Sagt om kursen

Välplanerat, bra framfört av lärare som kan sitt ämne och bra dokumenterat. Kort sagt jag är mycket nöjd!

Anders Löfgren, auktoriserad revisor, EY.

Kursinnehåll

Särskild genomgång kommer att ske av

 • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
 • IFRS 3 Rörelseförvärv
 • IFRS 10 Koncernredovisning
 • IFRS 11 Samarbetsarrangemang
 • IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklande verksamheter
 • IFRS 8 Rörelsesegment
 • IFRS 13 Värdering till verkligt värde
 • IFRS 15 Intäktsredovisning
 • IAS 19 Ersättnngar till anställda
 • IAS 23 Låneutgifter
 • Värdering av immateriella tillgångar i förvärv och nedskrivningstest av goodwill
 • Finansiella instrument

Förkunskaper

Du förväntas ha viss grundkunskap om IFRS.

Ingår i utbildningsplan