Handlingsplan för byråledare

Skaffa dig förutsättningar att leda omställningsarbetet på byrån. I denna utbildning får du utveckla byråns verksamhet och dina färdigheter att leda verksamheten framåt. Efter utbildningen ska du ha utvecklat en tydligare strategi för framtiden, en önskad kultur och en struktur som säkerställer effektivitet och arbetsglädje. I detta har du nyckelrollen för din byrå. 

Kursen består av tre block (6 dagar).

Kontakta oss för information om nästa kurstillfälle.

Medlemspris (regleras vid fakturering)
Ordinarie medlemmar får 10% rabatt på kurspriset.
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Upplägg

Kursen är uppdelad på tre tillfällen om vardera två dagar och över ett års tid:

 1. Utveckla dig som ledare
 2. Hur du leder andra
 3. Hur du leder byrån.

Vid varje tillfälle behandlas även affärsutvecklingen och genom dessa tillfällen och uppgifter däremellan kommer du efter avslutad kurs ha lagt grunden för byråns utveckling samt skapat en struktur för att nå byråns mål.

Digitalt verktyg

En del av handlingsplanen innefattar ett digitalt verktyg (Handlingsplan för byråutveckling) som i flera steg ger stöd i att skapa en förståelse för det nya affärslandskapet, skapa byråns målbild och ta ut en riktning för verksamheten.
Vi rekommenderar att du sätter dig in i det digitala verktyget och genomför de olika stegen innan kursen.

Kommunikation

Kommunikation är en av de viktigaste delarna av ledarskapet. Under programmets gång lär du dig teorier och får konkreta verktyg och metoder att använda kommunikation i det dagliga arbetet. Vi tränar i verklighetsnära situationer för att bygga en stabil plattform att verka utifrån för att på bästa sätt rusta dig att framgångsrikt hantera de situationer du ställs inför.

Praktiskt ledarskap

Under utbildningen arbetar vi med praktiskt ledarskap där vi utgår ifrån och knyter samman den egna rollen och prestationen med er plan för framtiden, era värderingar samt era styrande dokument och policys. Syftet är att skapa en ökad förståelse för helheten och hur det egna agerandet påverkar resultatet i stort.

Genom ökad medvetenhet och förståelse om rollen, uppdraget och sitt eget och andras sätt att kommunicera läggs grunden till att utveckla ett förhållningssätt som långsiktigt utvecklar både verksamhet och individ. Ett chefs- och ledarskap som skapar förutsättningar för en lärande organisation med ständiga förbättringar.

Kursinnehåll

De olika områden som kommer beröras är bland annat följande:

 • Min roll som chef och ledare – ansvar, krav och förväntningar
 • Mitt system för ledning koppling till affärsplanen
 • Effektiv kommunikation – medveten och viljestyrd
 • DiSC – ökad medvetenhet och förståelse för sitt eget och andras sätt att kommunicera
 • Motivation på arbetet – grunden till framgång
 • Att coacha – ett coachande förhållningssätt
 • Att ge feedback – ett kraftfullt verktyg för utveckling
 • Gruppdynamik och gruppens utvecklingsfaser
 • Att leda med vilja och förmåga – utifrån individens förutsättningar
 • Mål och målstyrning – tydligt uttalat mot önskat resultat
 • Konflikter – att förebygga, hantera och lösa dem
 • Gränssättande samtal – konstruktiv tillsägelse som leder till förändring
 • Delge svåra besked – strukturerat och tydligt

Aktuellt just nu

Verktyget ingår i utbildningen men kan även köpas separat