Företagsvärdering och företagsöverlåtelser

Du får genom kursen en förståelse för hur en företagsöverlåtelse går till och en grundläggande kunskap i företagsvärdering. Du lär dig de vanligaste värderingsteknikerna för onoterade företag. Vi sätter fokus på att ge dig en praktisk tillämpning av diskonterad kassaflödesvärdering och relativ värdering, de mest använda metoderna för företagsvärdering. I ett särskilt avsnitt redogörs för de skattefrågor som uppkommer vid företagsöverlåtelser.

Datum 4-5 november
Pris 12 700 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Ta med dig:
 • Miniräknare
Lärare: Magnus Norin, Markus Thaler, Claes Lindblad
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Behovet av kunskaper inom företagsvärdering och företagsöverlåtelser blir allt viktigare för såväl revisorer som ekonomiansvariga, advokater med flera. Du får arbeta med en så kallad databok som utgör basen för en due diligence och ett informationsmemorandum som vi kopplar till värderingsmodellerna och en transaktion i case-form. Aktuella skattefrågor relaterade till företagsöverlåtelser behandlas koncentrerat under en halvdag.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och en företagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och vilka delar som särskilt bör uppmärksammas vid granskning av en företagsvärdering. Du får även en beskrivning av överlåtelseprocessen och de delar som normalt ingår.

Praktisk tillämpning

Du får möjlighet att praktiskt tillämpa de successivt förvärvade kunskaperna i ett antal grupparbeten, som sammanfattas i en tävling i slutet av kursen där din grupp lägger ett konkurrensutsatt bud på lärarnas caseföretag.

Kursinnehåll

Företagsanalys

 • Att välja strategi – att göra rätt saker, strategiska modeller
 • Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens
 • Finansiell och icke finansiell information - hur får vi siffror och ord att harmonisera
 • Grundläggande ekonomisk analys baserat på en databok med bl a intäkts- och kostnadsanalys, justerat resultat, kapitalbindning och normaliserat rörelsekapital och samt nettoskuldbegreppet

Företagsvärdering

 • Värderingssituationer
 • Traditionella och moderna värderingsmetoder
 • Bedömning av avkastningskrav - rörelserisker och finansiella risker
 • Praktiska frågor. Bland annat rörelsefastighet, leasing och definition av nettokassa/skuld
 • Värderingsmodeller i Excel

Företagsöverlåtelser

 • Överlåtelseprocessen
 • Värdet på rörelsen, nettoskuldbegreppet och normaliserat rörelsekapital, avräkning på tillträdesdagen
 • Due diligence – vad bör omfattas?
 • Analys av finansieringseffekter och kassaflöden efter förvärvet

Skattekonsekvenser

 • Genomgång av aktuella skattefrågor i samband med förvärv och försäljning av företag

Lärare

Claes Lindblad

Ernst & Young AB
Claes är konsult vid Ernst & Young i Jönköping. Claes arbetar främst med medelstora ägarledda bolag och har ca 10 års erfarenhet av värdering och överlåtelser av företag. Han arbetar mycket med due diligence, företagsvärdering samt nedskrivningsprövningar.

Markus Thaler

Skattekonsult, Ernst & Young AB
Markus är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare vid Ernst & Young i Göteborg. Han arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till stora och små ägarledda företag.

Magnus Norin

Finanskonsult, Ernst & Young AB
Magnus är konsult vid Ernst & Young i Göteborg. Magnus arbetar främst med medelstora och större ägarledda bolag och har 15 års erfarenhet av värdering och överlåtelser av företag. Han arbetar mycket med företagsstrategi- och branschstrukturfrågor kopplat till överlåtelser och har bl.a.uppdrag som sakkunning i rättsärenden avseende värderingsfrågor.