Controlling och verksamhetsstyrning – introduktion

Detta är en tvådagarsutbildning som lär dig att se helheten och sambanden i ekonomi- och verksamhetsstyrningsprocesserna. I utbildningen ingår såväl föreläsningar som praktiska case-uppgifter. Vi diskuterar även relevanta organisatoriska utmaningar vilka kursdeltagarna lyfter fram i syfte att relatera kursen till kursdeltagarnas egen vardag och verksamhet.

Datum 22-23 oktober
Pris 11 200 kr
Ort Stockholm
Platser kvar Ja
Tid: 09:30 - 17:00
Lärare: Matti Skoog, Roland Almqvist
Fler kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en bra översyn samt också tillämpad förståelse för en controllers viktigaste uppgifter i en organisation idag. Kursen kartlägger relevanta delar inom ekonomistyrningens område samt förmedlar väsentliga förändringstendenser inom området. Kursens fokus ligger därmed på såväl en grundläggande förståelse för ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller som en teknisk tillämpning av dem.

Som controller med ansvar för verksamhetsstyrning ställs det krav på kunskaper avseende planering, styrning, mätning och uppföljning. För att tillfredsställa dessa krav använder controllern sig av olika typer av system och verktyg för inhämtande, bearbetning, rapportering, analys och utvärdering av information. Mycket av denna information hämtar controllern ur organisationens ekonomi- och verksamhetsstyrningssystem. I denna kurs ges svar på frågor om vad en controller behöver veta och kunna samt vad andra medarbetare i organisationen behöver förstå för att kunna tolka och reflektera över controllerns rapporter och analyser.

Efter kursen kommer du kunna redogöra för grundläggande ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller, metoder och mångdimensionella synsätt som rör styrning, mätning, rapportering, kommunikation och beslutsfattande inom ekonomi- och verksamhetsstyrningsområdet. Du kommer också ha viss färdighet att tillämpa dessa modeller och metoder. Dessutom kommer du ha förmåga att ur olika perspektiv bedöma och reflektera över olika modeller, metoder och synsätt inom ekonomi- och verksamhetsstyrningsområdet

Under kursen varvas föreläsningar och seminarier med individuella och grupprelaterade uppgifter/utmaningar i olika former. Praktiska tillämpningar och reflektioner ingår i varje moment.

Sagt om kursen

Det var ärligt talat den bästa kurs jag någonsin varit på. Med engagerade och pedagogiska och peppande föreläsare som ständigt knöt an till exempel från verkligheten som gjorde att man kunde sätta informationen i ett sammanhang.

Cecilia Nilsson, Tekniska Verken i Linköping

Kursinnehåll

 • Introduktion till ämnet företagsekonomi
 • Historisk tillbakablick
 • Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp och samband
 • Finansiella nyckeltal och korta kalkyler
 • Budgetstyrning
 • Icke finansiella nyckeltal
 • Balanserad styrning och benchmarking
 • Användning och kommunikation
 • Aktuella trender inom ekonomistyrningsområdet

Centrala moment

Under samtliga av dessa moment kommer deltagarna få ta del av; syfte, logik, begrepp, problem, möjligheter och roller/funktioner i relation till praktisk användning:

 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Handling
 • Kassaflöden
 • Nyckeltal
 • Strategi
 • Kommunikation
 • Budget
 • Balanserade styrkort
 • Kalkyler
 • Belöning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, utan kursen skall ses som en introduktion till området. 

Lärare

Roland Almqvist

Lektor redovisning, Stockholms universitet
Roland är anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Där undervisar han i redovisning och ekonomistyrning. I hans avhandling, med titeln Icons of New Public Mangement, belystes effekter av nya styrformer i offentlig sektor, bla konkurrensutsättning, beställar/utförarmodell, kontraktsstyrning samt decentralisering.

Matti Skoog

Professor, Stockholms universitet
Matti är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FARs huvudlärare inom controllerutbildningarna.

FAR rekommenderar

Utbildningar