Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen – så behandlar vi dina personuppgifter

FAR AB, org.nr 556081-7974, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på FARs webbplatser. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt.

När sker behandling av personuppgifter?

FAR behandlar dina personuppgifter när du:

  • Ansöker om medlemskap i FAR
  • Genomgår kvalitetskontroll i FARs regi
  • Anmäler dig till att delta i våra utbildningar 
  • Beställer publikationer eller övriga produkter
  • Beställer FAR Online
  • Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. FAR har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel inför en utbildning att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du ansöker om medlemskap i FAR, anmäler dig till FARs utbildningar, beställer publikationer, FAR Online, övriga produkter eller nyhetsbrev via hemsidorna, per telefon eller brev blir du medlem eller kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera medlemskapet och uppfylla dina medlemsförmåner dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av FARs tjänsteutbud. När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar av FARs tjänster och produkter kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför FAR, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en utbildning eller för att utföra beställningen. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av FARs tjänste- och produktutbud samt FARs medlemsförmåner kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som FAR samarbetar med. Viss information kan även komma att lämnas ut till övriga deltagare på utbildningen du har anmält dig till. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m.  

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos FAR kommer vi behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, t.ex. fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter. Vi vill också kunna underrätta dig om förändringar i ditt f.d. medlemskap som fortfarande kan ligga i ditt intresse att känna till. Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.

För att kunna informera om deltagande hos FAR behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i fem år efter att kundförhållandet upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort. 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller vill ha information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig inom FAR du vända dig till FAR AB, Box 6417, 113 82 Stockholm.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av FAR. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till FAR (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till FAR och skriftligen begära ändring.

Länkar

På FARs webbplatser förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. FAR har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.