Revisionskurser hos FAR

Vi har lång erfarenhet av att arrangera revisionsutbildningar. Vårt breda och djupa kursutbud gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Grundutbildning i revision

Under din grundutbildning i revision erbjuder vi bland annat tre veckolånga kurser, ett kunskapstest och sedan en femdagarskurs inför Revisorsinspektionens prov. Med denna utbildning i ryggen tillsammans med din praktiska utbildning är du väl förberedd för en karriär inom revisionsområdet!

Revision I

Den här kursen riktar sig till dig som nyligen börjat på en revisionsbyrå. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket. Du lär dig dels grundläggande förutsättningar för revision i Sverige enligt ISA, dels hur planering, granskning och rapportering sker på ett strukturerat sätt och i enlighet med ISA.
Se kursdatum för Revision I

Revision II

Detta är en fördjupning på Revision I och du lär dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Efter den här kursen har du en fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.
Se kursdatum för Revision II

Revision III

I den här kursen ger vi kunskap och insikter till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Kursen omfattar ett flertal svårare revisionsmoment, bland annat bedömning av fortsatt drift och rapportering. Dessutom en genomgång i revisionens planering och de moment som är särskilt betydelsefulla. Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik.
 Se kursdatum för Revision III

Kunskapstest för revisorsassistenter

Med det här testet får du en god uppfattning om din kunskapsnivå som revisor och detta utgör ett underlag för din och din handledares planering av dina kommande arbetsuppgifter och utbildning inför revisorsexamen. Det är lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan 1,5 till 2 år. Vi rekommenderar att du genomför kursen Revision II eller motsvarande samt att du har arbetat under två bokslutssäsonger innan du skriver kunskapstestet.
 Se kursdatum för Kunskapstest för revisorsassistenter

Förberedelsekurs inför revisorsexamen

Öka dina chanser att klara revisorsexamen genom denna förberedelsekurs. Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av de områden som kan behandlas på provet. Kursen innehåller moment inom revision, redovisning, associationsrätt, skatterätt samt vanliga frågor kring god revisorssed och rollen som revisor. Under kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som revisor.
 Se kursdatum för Förberedelsekurs inför revisorsexamen

Kvalificerad revision

Vi har flera kvalificerade utbildningar inom revision med varierat innehåll anpassat för olika branscher och behov. I utbudet finns bland annat: 

Se hela listan på FAR:s utbildningar inom revision

Tips på litteratur och onlineverktyg