VD:n har ordet

I denna bok diskuteras vad som kommuniceras i Vd-breven i tre svenska storföretags årsredovisningar. En av de viktigaste uppgifterna för en VD är att skapa en positiv bild av företaget – bilden av det goda företaget. Men vad betyder det? FAR erbjuder dig en bok som bidrar till en debatt om företags och dess ledares ansvar.

190 kr

Om VD:n har ordet

Det är uppenbart att det inte är självklart vad som är ett gott företag eller hur bilden av ett sådant skapas och upprätthålls. Att diskutera denna typ av frågor är synnerligen angeläget idag, en tid så starkt präglad av företagsvär(l)den. Handlingar som sker i ett företags namn är inte enbart uttryck för en syn på ekonomi, utan också för en syn på juridik och etik. Det vittnar inte minst den debatt som följt i klimat- och finanskrisens spår.

I denna bok diskuteras vad som kommuniceras i Vd-breven i tre svenska storföretags årsredovisningar – SKFs, SCAs och Ericssons. Analysen bygger på Vd-breven under perioden 1965-2007 med särskild uppmärksamhet ägnad åt åren 2005-2007. Vad som kan konstateras är att Vd-breven för de tre företagen uppvisar vissa gemensamma drag men också tydliga olikheter. Gemensamt för företagen är strävan att visa upp en bild av ett framstående och fantastiskt företag med unika förutsättningar att tillfredsställa mänsklighetens behov. En annan likhet mellan företagen är användningen av språkliga verktyg för att övertyga läsaren. De mest iögonfallande skillnaderna mellan företagen är SKFs regelbundna återkoppling mellan förväntningar och utfall, SCAs bibehållna fokus på produkterna och Ericssons bestående adresserande av många intressentgrupper.

Bokens närgångna analys visar att vår bild av de aktuella företagen, men också företag i allmänhet, hade kunnat se annorlunda ut. Boken bidrar till att belysa och problematisera texter som kommuniceras från företag och därmed till en debatt om företags och dess ledares ansvar.

Författaren

Kristina Jonäll är Ek.Dr. och lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2009.

Hennes forskningsintresse ligger inom externredovisningsområdet framförallt frågor som rör redovisning som kommunikation. Idag undervisar hon i ämnet extern redovisning och forskar om hur processen med att ta fram årsredovisningar ser ut.

Innehåll

 • Text och siffror i Vd-brev – är det intressant att studera?
 • Hur kan man studera Vd-brev?
 • Text och siffror i tre företags Vd-brev
 • Bilden av det goda företaget
 • Trender och tendenser i företags kommunikation av texter
 • Sammanfattning
 • Referenser

För vem

Vd:n har ordet riktar sig primärt till företagsledare, redovisningskonsulter och revisorer i mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer som arbetar med dessa typer av företag

Fakta

 • Författare: Kristina Jonäll
 • ISBN: 978-91-86245-66-5
 • Utgiven: 2012-04
 • Sidantal: 76
 • Flikindelad: Nej
 • Sökordsregister: Nej

Relaterade böcker