IFRS-volymen 2020 Nyhet

Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
IFRS-volymen 2020
710 kr

Om IFRS-volymen

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk.

Nyheter i IFRS-volymen 2020

  • Ändringar av IAS 19 i syfte att klargöra att ett företag, efter en ändring av en förmånsbestämd plan, reducering eller reglering, bör tillämpa de uppdaterade antagandena från omvärderingen av sin förmånsbestämda nettoskuld (nettotillgång) för återstoden av rapporteringsperioden.
  • Årliga förbättringar av IFRS, 2015–2017 års cykel.
  • Ändringar av hänvisningar till konceptuellt ramverk i IFRS-standarder. Hänvisningar till det tidigare ramverket i ett flertal standarder och tolkningar har uppdaterats till att avse det reviderade konceptuella ramverket.
  • Definitionen av ”väsentlig” har förtydligats i syfte att göra det lättare för företag att göra väsentlighetsbedömningar och att öka relevansen i upplysningarna i noterna till finansiella rapporter.
  • Ändringar i IAS 39 och IFRS 9 i syfte att hantera konsekvenserna för den finansiella rapporteringen av referensräntereformen under perioden innan befintlig referensränta ersätts med en alternativ referensränta. Ändringarna innebär tillfälliga och snäva undantag för villkoren för säkringsredovisning, så att företag kan fortsätta att uppfylla villkoren genom att anta att de befintliga referensräntorna inte ändras på grund av interbankräntereformen.

En ändring av IFRS 3 Rörelseförvärv väntas antas av EU under våren 2020 med tillämpningsdatum från och med den 1 januari 2020; beslut har dock inte fattats vid denna boks pressläggning. Reglerna kommer att finnas tillgängliga i FAR Online så snart som möjligt efter beslut och publicering av EU.

Läs förord & innehållsförteckning

För vem

IFRS-volymen riktar sig primärt till dig som är revisor, rådgivare, affärsjurist eller som arbetar på en ekonomiavdelning i en större organisation.

Fakta

  • ISBN: 978-91-88735-31-7
  • Utgiven: 2020-03
  • Sidantal: 973
  • Flikindelad: Ja
  • Sökordsregister: Ja

Liknande litteratur